Zor Çocuk

Moderatör
Değerlendirme - 100%
Katılım
3 Yıl 10 Ay 25 Gün
Mesajlar
884
JavaScript Atama Operatörleri
Atama operatörleri JavaScript değişkenlerine değerler atar.

OperatorExampleSame As
=x = yx = y
+=x += yx = x + y
-=x -= yx = x - y
*=x *= yx = x * y
/=x /= yx = x / y
%=x %= yx = x % y
<<=x <<= yx = x << y
>>=x >>= yx = x >> y
>>>=x >>>= yx = x >>> y
&=x &= yx = x & y
^=x ^= yx = x ^ y
|=x |= yx = x | y
**=x **= yx = x ** y
**=Operatör, ECMAScript 2016 önerisi (ES7) deneysel bir parçasıdır. Tarayıcılar arasında kararlı değildir. Bunu kullanma.
Atama Örnekleri
=Atama operatör değişken bir değer atar.

Görev
JavaScript:
var x = 10;
+=Atama operatörü bir değişkene bir değer katar.

Görev
JavaScript:
var x = 10;
x += 5;
-=Atama operatör değişken bir değer çıkarır.

Görev
JavaScript:
var x = 10;
x -= 5;
*=Atama operatör çarpar değişken.

Görev
JavaScript:
var x = 10;
x *= 5;
/=Atama bir değişken böler.

Görev
JavaScript:
var x = 10;
x /= 5;
%=Atama işleci bir değişken için bir kalan atar.

Görev
JavaScript:
var x = 10;
x %= 5;
JavaScript Veri Türleri
JavaScript değişkenleri birçok veri türünü tutabilir : sayılar, dizeler, nesneler ve daha fazlası:

var length = 16; // Number
var lastName = "Johnson"; // String
var x = {firstName:"John", lastName:"Doe"}; // Object
Veri Türleri Kavramı
Programlamada veri türleri önemli bir kavramdır.

Değişkenler üzerinde çalışabilmek için, tür hakkında bir şeyler bilmek önemlidir.

Veri türleri olmadan bir bilgisayar bunu güvenli bir şekilde çözemez:

var x = 16 + "Volvo";
On altıya "Volvo" eklemek mantıklı mı? Hata mı üretecek yoksa sonuç mu üretecek?

JavaScript yukarıdaki örneği şu şekilde ele alır:

var x = "16" + "Volvo";
Bir sayı ve dize eklerken, JavaScript, sayıyı bir dize olarak değerlendirir.
Misal
JavaScript:
var x = 16 + "Volvo";
Misal
JavaScript:
var x = "Volvo" + 16;
JavaScript, ifadeleri soldan sağa doğru değerlendirir. Farklı diziler farklı sonuçlar üretebilir:

JavaScript:
JavaScript:
var x = 16 + 4 + "Volvo";
Sonuç:

20Volvo
JavaScript:
JavaScript:
var x = "Volvo" + 16 + 4;
Sonuç:

Volvo164
İlk örnekte, JavaScript 16 ve 4'ü "Volvo" ya ulaşana kadar sayı olarak ele alır.

İkinci örnekte, ilk işlenen bir dizge olduğundan, tüm işlenenler dizeler olarak ele alınır.


JavaScript Türleri Dinamiktir
JavaScript'in dinamik türleri vardır. Bu, aynı değişkenin farklı veri türlerini tutmak için kullanılabileceği anlamına gelir:

Misal
JavaScript:
var x;      // Now x is undefined
x = 5; // Now x is a Number
x = "John";   // Now x is a String
JavaScript Dizeleri
Bir dize (veya bir metin dizesi), "John Doe" gibi bir karakter dizisidir.

Dizeler tırnak işaretleri ile yazılır. Tek veya çift tırnak kullanabilirsiniz:

Misal
JavaScript:
var carName1 = "Volvo XC60";  // Using double quotes
var carName2 = 'Volvo XC60';  // Using single quotes
Dizeyi çevreleyen tırnaklarla eşleşmedikleri sürece, bir dize içindeki tırnak işaretlerini kullanabilirsiniz:

Misal
JavaScript:
var answer1 = "It's alright";       // Single quote inside double quotes
var answer2 = "He is called 'Johnny'"; // Single quotes inside double quotes
var answer3 = 'He is called "Johnny"';  // Double quotes inside single quotes
Bu öğreticide daha sonra dizeler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

JavaScript Numaraları
JavaScript'te yalnızca bir tür sayı vardır.

Sayılar ondalık basamaklı veya ondalıksız yazılabilir:

Misal
JavaScript:
var x1 = 34.00;   // Written with decimals
var x2 = 34;    // Written without decimals
Çok büyük veya çok küçük sayılar bilimsel (üstel) gösterimle yazılabilir:

Misal
JavaScript:
var y = 123e5;   // 12300000
var z = 123e-5;   // 0.00123
Bu eğitimde daha sonra sayılar hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

JavaScript Boole'leri
Booleanlar yalnızca iki değere sahip olabilir: trueveya false.

Misal
JavaScript:
var x = 5;
var y = 5;
var z = 6;
(x == y) // Returns true
(x == z)    // Returns false
Boole'lar genellikle koşullu testlerde kullanılır.

Bu öğreticide daha sonra koşullu test hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

JavaScript Dizileri
JavaScript dizileri köşeli parantezlerle yazılır.

Dizi öğeleri virgülle ayrılır.

Aşağıdaki kod adında carsüç öğe (araba adları) içeren bir dizi bildirir (oluşturur ):

Misal
JavaScript:
var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
Dizi dizinleri sıfır tabanlıdır, yani ilk öğe [0], ikincisi [1] vb. Anlamına gelir.

Bu eğitimde daha sonra diziler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

JavaScript Nesneleri
JavaScript nesneleri kaşlı ayraçlarla yazılır {}.

Nesne özellikleri, virgülle ayrılmış ad: değer çiftleri olarak yazılır.

Misal
JavaScript:
var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
Yukarıdaki örnekteki nesne (kişi) 4 özelliğe sahiptir: firstName, lastName, age ve eyeColor.

Bu eğitimde daha sonra nesneler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Typeof Operatörü
typeofBir JavaScript değişkeninin türünü bulmak için JavaScript operatörünü kullanabilirsiniz .

typeofOperatör bir değişken veya bir ifadenin türü verir:

Misal
JavaScript:
typeof ""       // Returns "string"
typeof "John" // Returns "string"
typeof "John Doe"   // Returns "string"
Misal
JavaScript:
typeof 0       // Returns "number"
typeof 314 // Returns "number"
typeof 3.14 // Returns "number"
typeof (3) // Returns "number"
typeof (3 + 4)    // Returns "number"
Tanımsız
JavaScript'te, değeri olmayan bir değişkenin değeri vardır undefined. Tür de undefined.

Misal
JavaScript:
var car;  // Value is undefined, type is undefined
Değer olarak ayarlanarak herhangi bir değişken boşaltılabilir undefined. Tür de olacaktır undefined.

Misal
JavaScript:
car = undefined;  // Value is undefined, type is undefined
Boş Değerler
Boş bir değerin ilgisi yoktur undefined.

Boş bir dizenin hem yasal değeri hem de türü vardır.

Misal
JavaScript:
var car = "";  // The value is "", the typeof is "string"
Boş
JavaScript'te null"hiçbir şey" değildir. Var olmayan bir şey olması gerekiyordu.

Ne yazık ki JavaScript'te veri türü nullbir nesnedir.

Bunu JavaScript'te typeof nullbir nesne olan bir hata olarak kabul edebilirsiniz . Olmalı null.
Bir nesneyi şu şekilde ayarlayarak boşaltabilirsiniz null:

Misal
JavaScript:
var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
person = null;  // Now value is null, but type is still an object
Bir nesneyi şu şekilde ayarlayarak da boşaltabilirsiniz undefined:

Misal
JavaScript:
var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
person = undefined; // Now both value and type is undefined
Tanımsız ve Null Arasındaki Fark
undefinedve nulldeğer olarak eşittir ancak tür olarak farklıdır:

JavaScript:
typeof undefined      // undefined
typeof null // object

null === undefined // false
null == undefined     // true
İlkel Veriler
İlkel veri değeri, ek özellikler ve yöntemler içermeyen tek bir basit veri değeridir.

typeofOperatör, bu ilkel türde bir döndürebilir:

 • string
 • number
 • boolean
 • undefined
Misal
JavaScript:
typeof "John"       // Returns "string"
typeof 3.14 // Returns "number"
typeof true // Returns "boolean"
typeof false // Returns "boolean"
typeof x          // Returns "undefined" (if x has no value)
Karmaşık Veriler
typeofOperatör iki kompleks türlerinden birini döndürebilir:

 • function
 • object
typeofObjeler, diziler ve boş için operatör döner "nesne".

typeofOperatör fonksiyonları için "nesne" döndürmez.

Misal
JavaScript:
typeof {name:'John', age:34} // Returns "object"
typeof [1,2,3,4] // Returns "object" (not "array", see note below)
typeof null // Returns "object"
typeof function myFunc(){}  // Returns "function"
typeofOperatör döner " objectÇünkü JavaScript dizilerde diziler için" nesnelerdir.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt